เปิดประวัติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

เปิดประวัติอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลแหล่งโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานที่ซึ่งเป็นราชธานีเก่าที่มีอายุกว่า 417 ปี ซึ่งภายในอุทยานประกอบไปด้วยโบราณสถาน ทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมือง รวมทั้งสิ้น 425 แห่ง เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดราชบูรณะ และวิหารพระมงคลบพิตร เป็นต้น วันนี้เราจะขออาสาพาทุกท่านไปเยี่ยมชมประวัติและย้อนศึกษาความเจริญรุ่งเรืองอันทรงคุณค่าของอาณาจักรอยุธยาที่สืบทอดมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกัน

ประวัติความเป็นมาของอุทยาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยานับเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน นับตั้งแต่ครั้นกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มีทั้งความเจริญก้าวหน้าทางการเมือง การปกครอง กฎหมาย ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ไปจนถึงสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2525 กรมศิลปากร จึงได้ดำเนินการโครงการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานอันทรงคุณค่านี้ไว้ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2534 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกย่องอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม พร้อมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกด้วย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุทยาน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุทยาน

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน และนักศึกษาเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 18.00 น. โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องเสียค่าเข้าชมโบราณสถาน ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม และวัดมเหยงคณ์ แห่งละ 10 บาทต่อคน หรือชำระแบบบัตรรวมในราคา 40 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าเข้าชมโบราณสถาน แห่งละ 50 บาทต่อคน หรือชำระแบบบัตรรวมในราคา 220 บาท นอกจากนี้หากใครสนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ หรือต้องการติดต่อวิทยากรเพื่อนำเที่ยวชมโบราณสถานสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่สำนักงานโดยตรง

ช่องทางการติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 035-242286
  • โทรสาร : 035-242284
  • เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th/ayutthayahistoricalpark
  • อีเมล : [email protected]

โบราณสถานที่สำคัญ

โบราณสถานที่สำคัญ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หนึ่งในวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ต่อมาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้โปรดให้ย้ายไปสร้างพระราชวังใหม่ ณ ริมแม่น้ำลพบุรี และได้อุทิศพระราชวังแห่งนี้ไว้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ แทน

วัดราชบูรณะ เป็นวัดที่สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ได้โปรดให้สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1967 ณ บริเวณพื้นที่ถวายพระเพลิงศพเจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา

วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยสันนิษฐานว่าวัดดังกล่าวสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม

จะเห็นได้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งยังมีโบราณสถานและวัดวาอารามที่มีความงดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตลอดจนเดินทางไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่ง